Dřevěné obklady

Kvalitní dřevěné obklady jsou vyráběny z masivního dřeva a přinášejí značnou revoloci v designu interiéru. Tyto dřevěné obklady naprosto změní vnímání velikosti i rozměrů místnosti. Vystupují jako luxusní úprava nejen bytových interiérů. Atraktivní vzhled dřevěných obkladů se hodí na showroomy, kavárny, hotely, restaurace a jakékoliv jiné komerční prostory. Naše dřevěné obklady se vyrábí na zakázku a vybrané materiály na dřevěné obklady je možno libovolně kombinovat na přání zákazníka. Úprava je prováděna mořením, lakováním a voskováním.

Zimní zahrady

Zimní zahrada je jedinečné místo relaxace po celý rok. Nabízí přímé spojení s přírodou z pohodlí Vašeho domova. Ideální oáza klidu ve vlastním stylu. Zimní zahrada rozšíří Váš obytný prostor, prosluní Váš domov, dovolí vyhřát se i na zimním sluníčku a dá možnost pěstovat různé okrasné rostliny či stromky. Každá zimní zahrada je naprosto jedinečná. Zhotovíme přímo dle Vašich představ a požadavků. Naše firma nabízí mnoho způsobů jak zakomponovat zahradu již k vystavěnému domu.

Altány a pergoly

Stavíme také dřevěné altány a pergoly z KVH hranolů nebo z rostlého dřeva. Můžete si vybrat stavbu zahradního altánu nebo dřevěné pergoly podle tvaru a velikosti.

Garážová stání

Garážová stání ze dřeva a dřevěné přístřešky vyrábíme v různých variantách z KVH hranolů nebo z rostlého dřeva.

Dřevěné fasády

Dřevěné fasády nejsou jen momentálním výstřelkem módy, ale mezi jejich hlavní domény patří zejména jejich kvalita a léty prověřená technologie. Dřevěné fasády v zimním počasí výborně izolují dům a šetří Vaše teplo, naproti tomu v horkých letních dnech působí opačným efektem, dům výborně ochlazují. Dřevěná fasáda nikdy nebude stejná. Dřevo je velmi variabilním materiálem a každý si může zvolit barvu, strukturu a druh samotného dřeva. Takže nikdy nebudete mít stejnou fasádu jako soused od vedle. Druhů je široké spekturum, máme na výběr ze stovek fasád.

Wooden panelling

High-quality wooden panels are made of solid wood and are revolutionary for the world of interior design. These wooden panels totally change a person’s perception of the size and dimensions of a room. They act as a luxury upgrade not just for apartment interiors. The attractive appearance of wooden panels is also suitable for showrooms, cafés, hotels, restaurants and many other commercial spaces. Our wooden panels are made to measure and the materials selected for our wooden panels can be combined as the customer wishes. The finish is achieved by dyeing, varnishing and waxing.

Winter gardens

A winter garden is a perfect place for relaxing throughout the year. It offers a direct connection with nature from the comfort of your home. An ideal oasis of quiet, created in your own style. A winter garden will extend your living space, bring sunshine into your house, let you sunbathe in the winter sun and give you the option to grow various ornamental plants and trees. Each winter garden is quite unique. We can create it according to your wishes and requirements. Our firm offers many ways to incorporate a garden into an existing house.

Gazebos and Arbours

We also build wooden gazebos and arbours from solid structural timber or solid lumber. You can choose the shape and size of the structure of your garden gazebo or wooden arbour.

Garage shelter

We produce garage shelters made from wood and wooden sheds in various designs made from solid structural timber or lumber.

Wooden facades

Wooden facades have not just become fashionable recently; their main advantages are, in particular, their quality and technology tried and tested over years of practice. Wooden facades perfectly insulate a house in winter and conserve heat; on the other hand, the effect in summer is the opposite one, the facade cools the house down. A wooden facade is never the same. Wood is a very variable material and you can choose the colour, structure and type of wood. So, your facade will never be the same as your neighbour’s. The range is wide - we offer hundreds of facades for you to choose from.

Holz -Wandverkleidung

Hochwertige Wandverkleidung aus Holz wird aus Massivholz produziert und revolutioniert wesentlich das Innendesign. Diese Holz- Wandverkleidung verändert ganz das Wahrnehmen der Größe und der Dimensionen des Raumes. Sie ist nicht nur eine luxuriöse Gestaltung des Wohnraumes. Attraktives Aussehen der hölzernen Wandverkleidung passt auch zur Ausstattung von Showrooms, Cafés, Hotels, Restaurants und jedem beliebigen kommerziellen Raum. Unsere Wandverkleidung wird als Maßanfertigung produziert und das verwendete Material kann man auf Wunsch des Kunden beliebig kombinieren. Die Oberflächen werden gebeizt, lackiert und gewachst.

Wintergärten

Der Wintergarten ist ein einzigartiger Ort der Erholung durch das ganze Jahr hindurch. Es bietet eine unmittelbare Verbindung mit der Natur direkt aus dem eigenen Heim. Eine ideale Oase der Ruhe, die Sie in Ihrem eigenen Stil gestalten können. Der Wintergarten erweitert Ihren Wohnraum, füllt Ihr Zuhause mit der Sonne, erlaubt Ihnen sich auch in den Strahlen der Wintersonne zu wärmen und ermöglicht sich an verschiedenen Pflanzen und kleinen Bäumen zu erfreuen. Jeder Wintergarten ist ganz einzigartig. Wir verwirklichen Ihre Vorstellungen und Wünsche. Unsere Firma bietet viele Varianten an, den Wintergarten an ein bereits stehendes Haus anzubauen.

Gartenhäuser und Pergolen

Wir bauen auch hölzerne Gartenhäuser und Pergolen aus Konstruktionsvollholz (KVH) oder aus gewachsenem Holz. Sie können den Bau eines Gartenhauses oder einer hölzernen Pergola nach der Form und Größe auswählen.

Überdachte PKW Stellplätze

Holzgaragen und überdachte PKW Stellplätze stellen wir in verschiedenen Varianten aus Konstruktionsvollholz (KVH) oder aus gewachsenem Holz her.

Holzfassaden

Holzfassaden sind keine momentane Ausschweifung der Mode; zu ihren Vorteilen gehören vor allem ihre Qualität und die zeitgeprüfte Technologie. Holzfassaden isolieren beim kalten Wetter hervorragend das Haus und sparen Ihre Heizkosten. An den heißen Sommertagen wirken sie umgekehrt, sie kühlen das Haus sehr gut. Eine Holzfassade wird niemals gleich aussehen. Das Holz ist ein sehr variables Material und Sie können die Farbe, Struktur und Art des Holzes selbst auswählen. So werden Sie niemals gleiche Fassade wie Ihr Nachbar haben. Es gibt ein breites Spektrum an Holzarten, wir bieten große Auswahl von hunderten Fassaden an.

Naše služby: Prvotřídní práce se dřevem

Kvalitní materiály a metody práce, které používáme zlepšují a zpřístupňují Vaše bydlení či pracovní prostředí. Nabízíme širokou škálu dřevěných obkladů, dřevěných fasád a dalších výrobků s možností realizace Vašich představ jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Dřevěné obklady jsou vyrobeny z nejkvalitnějších
dřevěných materiálů.

Naší devízou je také dlouholetá praxe v práci se dřevem. Jsme tady pro Vás a budeme Vám plně k dispozici. Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodného materiálu na dřevěné obklady, či konstrukci návrhu. Nabízíme nejen dřevěné obklady, ale také výrobky a služby dle individuálního designu a přání, můžeme dodat i externí návrhy. Naše služby jsou připraveny jak pro domáctnosti, tak pro komerční interiéry, nebo k subjektivnímu přání jednotlivého zákazníka.

Nechte popustit uzdu své fantazii,
nemáme hranice našich realizací.

V naší nabídce najdete dřevěné obklady, zimní zahrady, garážová stání, kůlny, altány, pergoly a v neposlední řadě i individuální interiérové doplňky.

Our services: First-rate work with wood

The high-quality materials and work methods we use improve your house or working environment and make it more accessible. We offer a wide range of wooden panels, wooden facades and other products, with the possibility of putting your ideas about an interior or exterior into practice.

Our wooden panelling is made of wooden materials
of the highest quality.

Our advantage is long-term experience of working with wood. We are here for you and will always be available to you. We will be pleased to help you with the selection of a suitable material for wooden panelling or with the construction of a project. We offer not only wooden panelling but also products and services as per individual designs and wishes. We can even supply external designs. Our services can be adjusted for households as well as commercial interiors, they can be adjusted to the individual wishes of a customer.

Let your imagination run free,
there are no limits to the possibilities.

Our services include wooden panelling, winter gardens, garage shelters, sheds, gazebos, arbours and, last but not least, accessories for interiors.

Unsere Dienstleistungen: Erstklassige Arbeit mit Holz

Hochwertige Materialen und die von uns benutzen Arbeitsmethoden helfen Ihr Wohnen und Ihre Arbeitsumwelt zu verbessern und angenehmer zu machen. Wir bieten eine breite Palette an Holz-Wandverkleidungen, Holzfassaden und weiteren Produkten an, mit der Möglichkeit Ihre Ideen sowohl innen, als auch außen wahr zu werden.

Holz- Wandverkleidung stellen wir aus den hochwertigsten Materialen her.

Unsere Devise ist langjährige Berufserfahrung mit der Arbeit mit Holz. Wir sind für Sie da und stehen Ihnen voll zur Verfügung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl eines passenden Materials für die Wandverkleidung aus Holz oder bei der Verarbeitung des Entwurfes. Wir bieten nicht nur Holz- Wandverkleidung an, sondern auch Produkte und Dienstleistungen nach einem individuellen Design und Wunsch, wir können auch externe Entwürfe liefern. Unsere Dienstleistungen sind sowohl für Haushalte, als auch für kommerzielle Innenräume da, oder wir erfüllen subjektive Wünsche des einzelnen Kunden.

Lassen Sie Ihre Phantasie zügellos sein, wir erfüllen Ihre Wünsche grenzenlos.

In unserem Angebot finden Sie Holz- Wandverkleidung, Wintergärten, Holzgaragen, Scheunen, Gartenhäuser und Pergolen und nicht zuletzt auch individuelle Accessories für den Innenraum.Dřevo jako záruka kvality a luxusu

Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů i jako zdroje energie. Zatímco většina v současnosti užívaných stavebních materiálů je vyráběna z neobnovitelných zdrojů a jejich výroba je energeticky vysoce náročná, dřevo roste a spotřebovává oxid uhličitý, čímž přispívá ke zpomalování nárůstu jeho obsahu v ovzduší. Dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám a jeho používání je šetrné k životnímu prostředí. Nemusíme mít tedy strach, že bychom využíváním dřevěných materiálů devastovali přírodu.

Každý Evropan má k dispozici téměř 1 m3 dorůstajícího dříví ročně. Každých 80 let vyroste v Evropě na každou tříčlennou rodinu 240 m3 dřeva, přičemž ze 140 m3, zpracovaných na užitkové dřevo, lze postavit komplexní rodinný dům s kvalitní izolací a 80 let ho vytápět.

Ze zbývajících 100 m3 lze vyrobit nábytek a řadu ostatních výrobků (hudební nástroje, hračky, vybavení pro volný čas, dřevěné haly, stáje pro chované zvířectvo apod.). Takto zpracované dřevo lze po letech několikanásobně recyklovat nebo ho spálit a vzniklé teplo opět různými způsoby využít.

Zatímco v Česku tvoří podíl staveb na bázi dřeva na bytové výstavbě jen 1 %, v Německu je to 7 %, v Rakousku, Švýcarsku 10 %, ve Finsku, Norsku a Dánsku přes 60 %.

Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodobě uchovává uhlík, tím se stabilizuje jeho množství v přírodě a zmenšují se dopady globálních klimatických změn. Jeden m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Při průměrné spotřebě 100 - 150 m3 dřeva na jeden dům a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelná množství. Přitom na místě, kde se na dřevěný dům vytěžil les, za sto let vyroste les nový - a ten váže další tuny tohoto skleníkového plynu. Naopak při výrobě cementu, pálení cihel a vápna, přepravě stavebních hmot se obrovská množství tohoto plynu pouze uvolňují.

Za dobu životnosti dřevěného domu nám vyroste nový les. Je znám lepší a efektivnější způsob udržitelného stavění, včetně recyklace materiálů pro stavění?

Typové dřevostavby najdete na www.veritasstavby.cz

Wood as a guarantee of quality and luxury

Wood is one of the oldest materials that man learnt to use for the construction of dwellings, the production of tools and as a source of energy. While most structural materials used nowadays are produced from non-renewable sources, and their production is costly energy-wise, wood grows and absorbs carbon dioxide, slowing down the increase of CO2 in the atmosphere. Wood from well managed forests is a renewable raw material and its use is environmentally friendly. Therefore, there is no need to worry that by using wooden materials we would be harming the environment.

Each European has almost 1 m3 of newly grown wood at his/her disposal in a year. Every 80 years 240 m3 of wood grows for a family consisting of three members, while it is true that if 140 m3 of wood is processed for structural timber this amount is sufficient to build a house with good insulation and to heat the house for the next 80 years.

The remaining 100 m3 can be used to produce furniture and a number of other products (musical instruments, toys, leisure equipment, wooden halls, stables for domestic animals etc.). Wood processed in this way can be recycled several times or can be burnt and the generated heat can be used in various ways.

While in the Czech Republic the ratio of wooden structures for residential purposes is only 1 %, in Germany it is 7 %, in Austria and Switzerland 10 %, in Finland, Norway and Denmark the ratio is over 60 %.

Wooden products retain carbon for a long time, which stabilizes its presence in nature and reduces its impact on global climate change. One m 3 of wood can retain up to 250 kg of CO 2 . Given an average consumption of wood of 100 - 150 m 3 for a single house and given its life expectancy of at least 100 years, the amount of CO 2 retained is not negligible. Moreover, the place where a forest was cut down for wood for construction will be covered with a new forest in a hundred years’ time – and this will retain many more tons of this greenhouse gas. On the other hand, when producing cement, firing bricks or lime or preparing building materials, huge amounts of this gas are released.

During the service life of a house a new forest will grow. Do you know of a better method of sustainable building, including recycling structural materials?

Stadardised wooden structures available at www.veritasstavby.cz

Holz als Qualität- und Luxusgarantie

Holz ist einer der ältesten Materialen, die die Menschheit zum Bau von Häusern, Erzeugung von Arbeitsgeräten und auch als eine Energiequelle zu benutzen lernte. Während die Mehrheit der in der Gegenwart benutzten Baustoffe aus den nicht erneuerbaren Quellen erzeugt wird und ihre Produktion energetisch sehr anspruchsvoll ist, wächst Holz nach und verbraucht Kohlendioxid, damit hilft es sein Ansteigen in der Luft zu verlangsamen. Das Holz aus gut bewirtschafteten Wäldern gehört zu den erneuerbaren Rohstoffen und seine Benutzung ist umweltfreundlich. Wir müssen also keine Angst haben, der Natur durch die Nutzung der Holzmaterialen zu schaden.

Jeder Europäer hat fast 1 m3 neu nachgewachsenes Holzes jährlich zur Verfügung. Jede 80 Jahre wachsen in Europa 240 m3 Holzes pro dreiköpfige Familie nach, wobei man kann aus 140 m3, die als Nutzholz verarbeitet werden, ein ganzes Einfamilienhaus mit hochwertiger Wärmedämmung bauen und es 80 Jahre beheizen. Aus den übriggebliebenen 100 m3 kann man Möbel und eine ganze Reihe anderer Produkte erzeugen (Musikinstrumente, Spielzeug, Freizeitausstattung, hölzerne Hallen, Stallungen usw.). Auf dieser Weise verarbeitetes Holz kann man nach Jahren mehrmals recyceln oder verbrennen und so entstandene Wärme wieder auf verschiedene Weise nutzen.

Während in Tschechien der Anteil an Holzbauwerken im Wohnbau nur 1 % beträgt, in Deutschland sind es 7 %, in Österreich, in der Schweiz 10 %, in Finnland, Norwegen und Dänemark über 60 %.

Erzeugnisse aus Holz binden langfristig Kohlenstoff, damit wird seine Menge in der Natur stabilisiert und die Folgen der globalen Klimaveränderungen vermindert. 1 m3 Holzes bindet bis zum 250 kg CO2. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 100-150 m3 Holzes pro ein Haus und bei der Lebensdauer des Bauwerks mindestens 100 Jahre handelt sich um eine nicht zu vernachlässigende Menge. Dabei wächst an der Stelle, wo der Wald für ein Holzhaus gerodet wurde, in 100 Jahren ein neuer Wald– und der wird auch weitere Tonnen des Treibhausgases binden. Im Gegenteil zur Zementproduktion, bei Kalk- und Ziegelbrennen, bei der Beförderung der Baustoffe werden riesige Mengen dieses Gases nur freigesetzt.

Während der Lebensdauer eines Holzhauses wächst wieder ein neuer Wald. Ist uns eine bessere und effektivere Methode des nachhaltigen Bauens bekannt, Wiederverwertung der Baumaterialien inbegriffen?

Typisierte Holzbauwerke finden Sie auf www.veritastavby.cz
Veritas Wood

Pracujeme s masivními dřevinami

Materiál se kterým pracujeme vždy pečlivě vybíráme dle konktrétní aplikace a nároků na daný design klienta, tak aby odpovídal náročnosti funkce, estetiky a technických možností instalace.


Veškeré úpravě materiálu věnujeme značnou péči, abychom zajistili požadovaný vzhled a také dostatečnou ochrannou péči. Dřevěné obklady a nejen ty, pomáhají docílit krásného, uceleného vzhledu daného prostoru.

We work with solid wood

We always carefully select materials based on a specific application and the requirements for a client’s design, so that the material will correspond to the functional demands, aesthetics and technical possibilities of an installation.


We pay great attention to all modifications to the materials in order to ensure the required appearance and protective care. Wooden panels, together with our knowledge, assist in giving a space a beautiful and self-contained appearance.

Wir arbeiten mit Massivholz

Das Material, mit dem wir arbeiten, wählen wir immer sorgfältig nach der konkreten Anwendung und den Ansprüchen des Kunden an dem vorgegebenen Design aus, damit es der verlangten Funktion, Aussehen und technischen Möglichkeiten des Aufbaus entspricht.


Wir behandeln das Material sorgfältig, um das erforderliche Aussehen und auch den entsprechenden Schutz zu leisten. Wandverkleidungen aus Holz, und nicht nur die, helfen das schöne und kompakte Aussehen des gegebenen Raumes zu erreichen.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte a kontaktujte nás!

Telefon

+420 773 700 333

E-mail

veritas-stavby@seznam.cz

Fakturační adresa

Dr. Martínka 1419/16 700 30 Ostrava

Adresa provozovny

U sýpky 33/512 719 00 Ostrava - Kunčice Česká republika

Are you interesting about our services ?

Contact us !

Phone

+420 773 700 333

E-mail

veritas-stavby@seznam.cz

Billing address

Dr. Martínka 1419/16 700 30 Ostrava

Adress

U sýpky 33/512 719 00 Ostrava - Kunčice Czech republic

Interessieren Sie sich für unsere Dienstleistungen?

Dann zögern Sie nicht und schreiben Sie uns!

Phone

+420 773 700 333

E-mail

veritas-stavby@seznam.cz

Buchhaltungsabteilung

Dr. Martínka 1419/16 700 30 Ostrava

Betrieb

U sýpky 33/512 719 00 Ostrava - Kunčice Tschechische Republik